برقراری فوق العاده (حق استثنایی)برای کارکنان آموزش وپرورش استثنایی

برقراری فوق العاده (حق استثنایی)برای کارکنان آموزش وپرورش استثنایی
شماره بخشنامه : 2/8283/97000                 تاریخ بخشنامه : 20/07/88

تصاویر نامه های شماره 5/1866/97000 مورخ 20/12/87 وشماره 1/7071/97000 مورخ 23/6/88 در خصوص برقراری فوق العاده (حق استثنایی )برای کارکنان آموزش وپرورش استثنایی و همچنین پاسخ شماره 33/35313/710 مورخ 13/7/88 اداره کل امور اداری وزارت متبوع

  فایل ضمیمه
[ دوشنبه ۱۸ آبان۱۳۸۸ ] [ 18:7 ] [ ]
[ ]